הצגות תיאטרון יידישפיל

אדיפוס שמדיפוס
22/11/2017 - 03/12/2017
יידישע באנדיטן
22/01/2018 - 24/01/2018
שלום עליכן יידן
19/03/2018 - 20/03/2018
פון שענסטן און בעסטן
04/06/2018 - 05/06/2018